صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

  نشانی دبیرخانه:
اهواز، زیتون کارمندی، مرکز آموزشی‏درمانی ابوذر، دفتر مدیریت گروه آموزشی بیماری‏های کودکان
2تلفن دبیرخانه:  06134433715
فاکس دبیرخانه همایش: 06134444711