| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس همایش آقای دکتر اسماعیل ایدنی
دبیر علمی همایش آقای دکتر سیدمحمدرضا میرکریمی
دبیر اجرایی همایش آقای دکتر محسن علی‎سمیر